GDPR

Spoločnosť PULImedical, spol. s.r.o.

so sídlom Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31344399, e-mail: gdpr@pulimedical.sk zaviedla do praxe systémy spĺňajúce požiadavky GDPR.

Dňa 25. mája 2018 nadobudol účinnosť zákon 18/ 2018 Z. z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bezpečnostná smernica spoločnosti

Bezpečnostná smernica spoločnosti PULImedical, spol. s.r.o. obsahuje technické a organizačné opatrenia na spracúvanie osobných údajov, ktoré sa spoločnosť zaviazala dodržiavať, keďže je podľa čl. 24 GDPR s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb zodpovedná, aby zabezpečila a bola schopná preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením GDPR.
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou smernicou spoločnosti a len po dobu nevyhnutnú na plnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené spoločnosťou, ktoré ich budú spracúvať na základe pokynov prevádzkovateľa v súlade s bezpečnostnou smernicou spoločnosti.

V prípade spracúvania osobných údajov za účelom realizácie dodania tovaru/služby(kedy postupujeme bez súhlasu zákazníka), je potrebné preukázateľne zabezpečiť plnenie informačnej povinnosti o tom, ako budú podľa čl. 13 nariadenia osobné údaje zákazníka spracúvané.

Týmto našich partnerov a zákazníkov informujeme aj o tom, že ich osobné údaje sú nevyhnutné k tomu, aby sme s nimi mohli uzavrieť zmluvu.
Viac informácií o GDPR nájdete na stránkach Úradu na ochranu osobných údajov tu.