GDPR

PULImedical, spol. s.r.o.

zaviedol systémy plniace požiadavky GDPR

Dňa 25. mája 2018 nadobúda účinnosť nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – General Data Protection Regulation (ďalej len GDPR), smernica EP a Rady EÚ č. 2016/680 a zákon 18/ 2018 Z. z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Smernica spoločnosti

Názov: PULImedical, spol. s.r.o.

Sídlo: Nádražná 34, 900 28 Ivánka pri Dunaji

IČO: 31344399

e-mail: gdpr@pulimedical.sk

„obsahuje technické a organizačné opatrenia, ktoré sa naša spoločnosť zaviazala dodržiavať, keďže je podľa článku 24 GDPR s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb zodpovedná, aby zabezpečila a bola schopná preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením GDPR“.

V prípade spracúvania osobných údajov za účelom realizácie dodania tovaru/služby(kedy postupujeme bez súhlasu zákazníka) je potrebné preukázateľne zabezpečiť plnenie informačnej povinnosti o tom, ako budú osobné údaje zákazníka spracúvané článok 13 nariadenia

Týmto našich partnerov a zákazníkov informujeme aj o tom, že jeho osobné údaje sú nevyhnutné k tomu, aby sme s ním mohli uzavrieť zmluvu a v prípade, ak nám osobné údaje neposkytne, potom s ním nemôžeme uzatvoriť zmluvu.

Viac informácií o GDPR nájdete na stránkach Úradu na ochranu osobných údajov tu.